SkyWalking Team

The SkyWalking team is comprised of Members and Contributors. Members have direct access to the source of SkyWalking project and actively evolve the code-base. Contributors improve the project through submission of patches and suggestions to the Members. The number of Contributors to the project is unbounded. All contributions to SkyWalking are greatly appreciated, whether for trivial cleanups, big new features or other material rewards. More details see here.

Members

Members include Project Management Committee members and committers. The List in alphabet order.

Project Management Committee

Name Apache ID
Can Li lican
DongXue Si ilucky
Haochao Zhuang daming
Haoyang Liu liuhaoyangzz
Hongtao Gao hanahmily
Hongwei Zhai innerpeacez
Ignasi Barrera nacx
Jian Tan tanjian
Qiuxia Fan qiuxiafan
Sheng Wu (V.P. and Chair of PMC) wusheng
Shinn Zhang zhangxin
Kai Wang wangkai
Michael Semb Wever mck
Jiaqi Lin linjiaqi
Jinlin Fu withlin
Lang Li lilang
Wei Zhang zhangwei24
Wenbing Wang wangwenbin
Willem Ning Jiang ningjiang
Yang Bai baiyang
Yao Wang ywang
Yixiong Cao caoyixiong
Yongsheng Peng pengys
Yuguang Zhao zhaoyuguang
Zhang Kewei zhangkewei
Zhenxu Ke kezhenxu94

Committer

Name Apache ID
Brandon Fergerson bfergerson
Han Liu liuhan
Ming Wen wenming
Sheng Wang wangsheng
Weijie Zou kdump
Weiyi Liu wayilau
Wei Hua alonelaval
Yuntao Li liyuntao
Yanlong He heyanlong
Zhusheng Xu aderm

Contributors

SkyWalking have hundreds of Contributors, you could find them in our repository contribution list.

Archived

Becoming a Committer

SkyWalking follows the Apache way to build the community. Anyone can become a committer once they have contributed sufficiently to the project and earned the trust. Read Contributing Guides to take part in the community.

The SkyWalking community follows the Apache Community’s process on accepting a new committer.

  1. Start the discussion and vote in @private. Only current PMC member could nominate.
  2. If the vote passes, send an offer to become a committer with @private CC’ed.
  3. Add the committer to the team page
  4. Setup committer rights